REIÄT MIELESSÄ – PORAT TERÄSSÄ
0400 468618
 
Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Laatimispvm: 17.5.2018

 

Rekisterinpitäjä

Vantaan Timanttiporaus Oy

Linjatie 5, 01260 Vantaa

puhelin: 020 741 7180 (vaihde)

Y-tunnus 0805642-0

Kotipaikka: Vantaa

 

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Juho Punnonen

Linjatie 5, 01260 Vantaa

Puhelin: +358405505266

juho.punnonen@terasnyrkki.fi

 

Rekisterin nimi

Visma Nova asiakaskortisto ja Visma Nova Myyntireskontra: Vantaan Timanttiporaus Oy:n asiakasrekisteri (yritykset ja yritysten yhteyshenkilöt)

 

Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakasrekisteriä käytetään ja henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen, analysointiin sekä tilastointiin.

Rekisterin sisältämiä asiakastietoja käytetään rekisterinpitäjän markkinointiin, asiakaspalautteen keräämiseen, markkinatutkimuksiin, tilastointiin sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen.

 

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot

Rekisteri sisältää asiakkaiden yhteystiedot. Rekisteristä löytyy seuraavia tietoja:

• asiakkaan nimi

• osoite

• puhelinnumero

• sähköpostiosoite

• asiakkuuteen liittyvät tiedot

• muut rekisteröidyn itse antamat tiedot

 

Tietolähteet

Asiakastietoja kerätään julkisista ja yksityisistä rekistereistä, yritysten verkkosivustoilta.

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakastietoja yritykseen kuulumattomille ulkopuolisille eikä tietoja siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin satunnaisesti luovuttaa Suomen lain mukaisesti.

 

Rekisterin suojaus

Sähköisesti talletetut tiedot:

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muunlaisin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja niihin pääsevät käsiksi vain ennalta nimetyt henkilöt. Sähköisesti talletettuihin tietoihin on rajoitetut käyttöoikeudet, jotka on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Henkilötietoja säilytetään niin kauan kun on tarpeen henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi, ottaen huomioon laista, kuten kuluttajasuoja-, kirjanpito- ja ennakkoperintälaista noudatettavaksi tulevat säilytysajat.

 

Rekisterin tarkastusoikeus ja tietojen päivitys

Rekisteröidyllä on henkilötietolain perusteella oikeus tarkistaa, korjata ja poistaa, häntä koskevia tietoja henkilörekisteristä. Kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastus-, korjaus- tai poistopyyntö tulee lähettää rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Tällainen kielto tulee osoittaa rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle. Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojensa käsittelystä valvontaviranomaisille.


 
 

Sertifikaatit ja kumppanuudet